Zde může být vaše reklama.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro Smlouvy o reklamě a propagaci, vydané Next Age Media s.r.o., pro účely reklamních obchodních vztahů v periodikách jím vydávaných.

I) Úvodní ustanovení

1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává Next Age Media s.r.o., Tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 17951356 (dále jen „Vydavatel“), za účelem stanovení obchodních podmínek nabízených služeb pro své zákazníky, a to v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

2) Svým podpisem pod textem VOP nebo na jakémkoli jiném dokumentu zakládajícím ve smyslu těchto VOP smluvní vztah mezi Vydavatelem a Objednatelem nebo jakoukoli jinou formou, včetně zaslání objednávky služeb, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s aktuálně platným zněním VOP srozuměna a že je v celém rozsahu akceptuje.

II) Vymezení pojmů

1) Ceníkem se rozumí aktuálně platný přehled cen reklamních a PR služeb vypracovaný Vydavatelem a přístupný na internetové adrese www.hanackyvecernik.cz.

2) Dílem nebo Službou se rozumí reklamní služby, jmenovitě otištění plošné inzerce, otištění PR textu a jejich redakční nebo grafické zpracování zhotovené na základě individuálního požadavku Zákazníka.

3) Dodáním Služby se rozumí referenční výtisk, scan obrazovky v případě webové prezentace, případně faktura.

4) Vydavatelem se rozumí Next Age Media s.r.o., Tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 17951356.

5) OZ se rozumí Občanský zákoník jak je definován v I)1) těchto V O P.

6) OSŘ se rozumí zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

7) Objednávkou se rozumí jednostranný právní úkon Zákazníka, kterým Zákazník objednává u Vydavatele Dílo. Povinné náležitosti Objednávky jsou uvedeny v čl. IV) těchto VOP.

8) Smlouvou se rozumí smluvní vztah mezi Dodavatelem a Zákazníkem založený způsobem uvedeným v III)1) těchto VOP.

9) VOP se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky, jak je uvedeno v čl. I)1) výše.

10) Objednatelem se rozumí osoba, která v souladu s těmito VOP uzavře s Vydavatelem Smlouvu.

III) Smlouva

1) Smluvní vztah mezi Objednatelem a Vydavatelem v souvislosti s plněním Dodavatele realizovaným v souvislosti s dodávkou služeb vzniká:

a) přijetím Objednávky Objednatele Vydavatelem, ke kterému dochází buď písemnou akceptací po obdržení Objednávky a/nebo okamžikem splnění Objednávky nebo její části ze strany Vydavatele; k písemné akceptaci Objednávky dochází buď poštou, kurýrem, faxem, nebo elektronicky;

b) uzavřením Smlouvy o reklamě a propagaci, která specifikuje rámcové dodací podmínky dodávek služeb a konkrétní mediaplán Díla;

c) uzavřením Objemové smlouvy o reklamě, která specifikuje dodací podmínky dodávek Díla, k němuž je konkrétní mediaplán služeb doplňován dodatky této smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu, podle potřeb a zadání Objednatele

2) Smluvní vztah založený způsobem uvedeným v odst. 1) tohoto článku je dále v těchto VOP označován jako „Smlouva“.3) V případě, že je dále v těchto VOP uveden odkaz na „Smlouvu“, myslí se tím jakýkoli dokument, který Smlouvu tvoří nebo je její součástí, jako je Objednávka, příloha, Ceník, VOP apod.4) Vydavatel může uzavřít se Objednatelem Smlouvu prostřednictvím Inzertní agentury, je-li tato doloženou smlouvou zmocněna Vydavatelem k vzájemnému obchodnímu zastupování.

IV) Objednávka

1) Objednatel si objednává služby přes internetovou adresu www.hanackyvecernik.cz dle postupu tam uvedeného, nebo na osobní schůzce s obchodním zástupcem Vydavatele, vybaveným Mandátní smlovou.

2) Objednávku lze doručit Vydavateli elektronicky prostřednictvím internetové adresy www.hanackyvecernik.cz, a tato Objednávka se považuje za doručenou okamžikem přijetí v kontaktním e-mailu Vydavatele. Dále lze Objednávku vystavit osobně na schůzce s obchodním zástupcem Vydavatele, vybaveným Mandátní smlouvou, a tato Objednávka se považuje za doručenou okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

3) Objednávka musí obsahovat nejméně tyto údaje a přílohy, nedohodnou-li se strany jinak:

a) obchodní firma Objednatele, sídlo, IČO, DIČ;

b) jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat Objednatele v souvislosti s Objednávkou (včetně převzetí dodávky) a její kontaktní údaje (telefon, fax, email);

c) druh objednávané služby a její množství, podle povahy Objednávky je stanoveno Mediaplánem, který je nedílnou přílohou Objednávky

d) cenu objednávané služby dle Ceníku (bez DPH), případně celkovou cenu za všechny objednané služby (bez DPH);e) adresu určenou k předání a převzetí jak komunikace před realizací Díla (např. e-mailovou adresu pro schválení grafiky), tak korespondenční adresu pro doručení Díla, reprezentovaného referenčními výtisky, je-li odlišná od fakturační adresy) výpis z obchodního rejstříku, popř. kopie živnostenského oprávnění, osvědčení o registraci plátce DPH, pokud již nebyly Vydavateli předloženy dříve a pokud si je Dodavatel výslovně vyžádal;

4) Vystavená Objednávka je pro Objednatele závazná do okamžiku požadovaného termínu plnění, který je v souladu s těmito VOP nebo byl jinak vzájemně dohodnut.

5) Objednávku, která není vystavena v souladu s těmito VOP, případně jinými dokumenty tvořícími Smlouvu, je Vydavatel oprávněn odmítnout nebo vrátit Objednateli k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na Objednávku hledí, jako by nebyla Vydavateli nikdy doručena.

6) Vydavatel je oprávněn kdykoli prověřit oprávněnost Objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila telefonickou Objednávku, nebo ověřením podpisu na faxové nebo jiné písemné Objednávce s podpisovým vzorem doloženým Objednatelem. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat služby nebo nesouladu mezi podpisem na Objednávce a podpisovým vzorem, je Vydavatel oprávněn plnění podle Objednávky odmítnout nebo požadovat její dodatečné potvrzení jím zvolenou písemnou formou.

7) Vydavatel je oprávněn nepřijmout Objednávku, pokud Objednatel nemá ke dni vystavení Objednávky vyrovnány veškeré splatné dluhy vůči Vydavateli.

8) Ocitne-li se Objednatel v prodlení s platbou splatných faktur, je Vydavatel oprávněn s okamžitou účinností pozastavit dodávky služeb, a to až do úplného zaplacení splatných dluhů a jejich příslušenství. Takové pozastavení dodávek není porušením Smlouvy a Vydavatel nenese odpovědnost za případnou tím způsobenou újmu.

V) Způsob dodání a převzetí služeb

1) Služby, reprezentované v přípravné fázi e-mailovou adresou pro odsouhlasení například grafiky nebo umístění na straně vydání, a v konečné fázi referenčním výtiskem, jsou dodávány na Dodací místo specifikované Objednatelem v Objednávce nebo v jiném dokumentu tvořícím Smlouvu. K řádnému splnění Objednávky ze strany Vydavatele dochází okamžikem předání a převzetí Produktů či poskytnutých Služeb mezi Vydavatelem a Objednatelem v Dodacím místě.

2) Objednatel je povinen objednané Služby převzít a při převzetí dodávku řádně prohlédnout a zkontrolovat. Objednatel je povinen převzít Dílo/Službu i tehdy, pokud má vady, které nebrání tomu, aby sloužil(o)/sloužila svému účelu.

3) Objednatel oznámí Dodavateli předem seznam osob oprávněných k převzetí Služeb, v přípravné fázi osob zodpovědných za odsouhlasení grafiky, dodání podkladů atp., a to nejčastěji uvedením na Objednávce nebo v jakémkoli dokumentu tvořícím Smlouvu. Nebudou-li takové osoby Objednatelem oznámeny, nebo nebude-li taková osoba v okamžiku doručení Služeb při předávání přítomna, pak bude Vydavatel považovat za osobu oprávněnou k převzetí Služeb osobu, která zpravidla převzetí za Objednatele potvrzuje, nebo osobu, která v daném případě v provozovně Objednatele vykonává funkci, se kterou je přejímání dodávek spojeno. Pokud Objednatel připustí, aby přejímání Služeb uskutečňovaly za něj i jiné osoby, než zde uvedené, nemůže se v důsledku toho dovolávat neplatnosti Smlouvy nebo se zbavit odpovědnosti za plnění svých povinností podle Smlouvy.

4) V případě, že po dodání dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení Objednatele, považuje se dodávka Služeb za řádně splněnou a Objednatelem převzatou, ledaže Objednatel prokáže, že Vydavatel musel vědět, že k dodání došlo v rozporu s příslušnou Objednávkou.

5) Objednatel je povinen bezodkladně písemně informovat Vydavatele o změně Dodacího místa určeného k předání a převzetí Díla. Do té doby je dodávka Služeb řádně splněna jejich dodáním na původní Dodací místo a Vydavatel neodpovídá za případné prodlení nebo škody způsobené v souvislosti s takovým dodáním Služeb.6) Okamžikem převzetí Služeb dochází k přechodu nebezpečí škody na věci (nahodilé zkázy, poškození, ztráty apod.) na Objednatele.

VI) Další podmínky dodání

1) Objednatel je povinen poskytovat Vydavateli potřebnou součinnost tak, aby Vydavatel mohl řádně a včas plnit povinnosti dle Smlouvy, zejména je Objednatel povinen na žádost Vydavatele předat všechny potřebné informace, podklady, specifikace grafiky, vysvětlení a upřesnění svých požadavků nutných k dodání objednaných Služeb, a to včetně kontaktů na třetí osoby, například grafická studia nebo komunikační agentury. Vydavatel je povinen si součinnost v případě potřeby včas vyžádat a upozornit na ni Objednatele.

2) Vydavatel je oprávněn použít pro realizaci plnění svých závazků podle Smlouvy subdodavatele, čímž se rozumí výhradně grafické práce nebo redakční zpracování PR textu. V takovém případě platí, že Vydavatel odpovídá za poskytnuté plnění tak, jako by plnil sám.

VII) Cena a platební podmínky

1) Cena za Služby je stanovena ve výši podle Ceníku, který je zveřejněn na internetové adrese www.hanackyvecernik.cz.

2) Vystavením Objednávky se Objednatel zavazuje k úhradě ceny za objednané Služby ve výši podle Ceníku platného v době vystavení takové Objednávky.

3) Cena zahrnuje veškeré náklady Vydavatele spojené s dodáním objednaných Služeb, zejména doručení referenčního výtisku na Dodací místo.

4) Objednatel svým podpisem na těchto VOP nebo na jakémkoli jiném dokumentu tvořícím Smlouvu a/nebo zasláním Objednávky na dodávku Služeb Vydavateli potvrzuje, že souhlasí s cenami za Služby podle platného Ceníku, není-li mezi nimi písemně dohodnut ceník jiný.

5) Cena bude hrazena podle fakturačního kalendáře, dohodnutého oběma smluvními stranami ve Smlouvě. Faktura bude doručená do dodacího místa spolu s dodávkou Služeb, nebude-li výslovně ve Smlouvě uvedena fakturační adresa jiná. Faktura vystavená Vydavatelem je platební a daňový doklad, který obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro takovýto doklad příslušnými právními předpisy.

6) V případě první dodávky realizované pro Objednatele je Vydavatel oprávněn požadovat na Objednateli platbu v hotovosti oproti předání Služeb. Za nového zákazníka se považuje i ten Objednatel, od jehož poslední objednávky uplynuly min. 2 roky. Stejně tak tomu bude i v případě, pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli splatné pohledávky Vydavatele. Odmítne-li Objednatel zaplatit v takovém případě za dodávku v hotovosti, je Vydavatel oprávněn Objednateli Služby nepředat/neposkytnout.

7) V případě bezhotovostní platby budou cena a veškeré jiné pohledávky vyúčtované podle Smlouvy splatné v termínu splatnosti určeném fakturou, který nebude kratší než 7 (sedm) dnů od vystavení faktury. Řádnou úhradou pohledávky se přitom rozumí připsání příslušné částky na účet věřitele.

8) V případě prodlení Objednatele s úhradou splatné pohledávky Vydavatele vyúčtované Objednateli v souladu se Smlouvou bude Objednatel povinen uhradit Vydavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Vydavatel má zároveň nárok na náhradu újmy v plné výši.

9) V souladu s ustanovením § 1806 OZ může Vydavatel požadovat též úroky z úroků.10) Úhrada zálohovou fakturou se rozumí připsání platby Objednatele na účet Vydavatele, uvedený na faktuře.

VIII) Práva z vadného plnění a reklamace Služeb

1) Vydavatel odpovídá za množství, jakost a provedení poskytovaných Služeb, tedy za to, že Služby jsou co do množství/rozsahu, jakosti a provedení totožné s Objednávkou.

2) Práva z vadného plnění a ze záruky za jakost uplatňuje Objednatel u Vydavatele reklamací, kterou musí učinit včas, tj. bez odkladu poté, co vadu zjistí, pokud z těchto VOP nebo jiného dokumentu tvořícího Smlouvu nevyplývá něco jiného.

3) Pro uplatnění práv z vadného plnění je Objednatel povinen doručit Vydavateli reklamaci Služeb ve výše stanovených lhůtách, a to buď písemně (faxem, elektronicky) nebo telefonicky na příslušná kontaktní místa Vydavatele specifikovaná v těchto VOP. Vydavatel je oprávněn požadovat v případě telefonicky učiněné reklamace její písemné potvrzení Objednatelem.

4) Obsahem sdělení o reklamaci musí být zejména:

a) označení Objednatele;

b) název a objednávkové číslo reklamovaného Produktu/Služby;

c) množství vadné/chybějící Služby;

d) popis vady) uvedení osoby oprávněné zastupovat v této věci Objednatele;

f ) datum převzetí reklamovaného Služby a číslo příslušného vydání, jde- li o tištěnou reklamu) u písemné reklamace datum a podpis Objednatele.

5) Reklamaci, kterou Vydavatel uzná jako oprávněnou, vyřídí v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30 pracovních dnů od řádného uplatnění reklamace. Uznáním reklamace ze strany Vydavatele je také poskytnutí nového plnění.

6) Reklamace je v případě chybného rozměru, nedodržení Mediaplánu nebo zásadní chyby v tisku nebo barevnosti řešena obvykle novým otištěním; pouze v případě, že Mediaplán byl fixován na konkrétní akci Objednatele (například termínem vázaný koncert, event v nákupním centru atp.), a náhradní otištění v novém termínu je zcela proti smyslu Objednávky, nabídne Vydavatel vrácení poměrné části peněz.

7) Pokud Vydavatel poskytne Objednateli na základě jeho reklamace nové plnění a teprve poté vyjdou najevo skutečnosti, pro které reklamace neměla být uznána, provede Vydavatel dodatečné vyúčtování ceny nového plnění a Objednatel je povinen za nové plnění zaplatit cenu dle Ceníku Vydavatele.8) Vydavatel není odpovědný za následující vady:

a) vady způsobené nedodáním podkladů v realizaci Díla včas, podle časů uzávěrek, uvedených v Mediaplánu jako příloze Smlouvy

b) vady způsobené chybným dodáním podkladů, například v neodpovídajících grafických formátech9) Uplatnění reklamace neopravňuje Objednatele k neuhrazení celé ceny za Služby, ledaže se Vydavatel a Objednatel dohodnou jinak. Ustanovení § 2108 OZ, které stanoví, že kupující nemusí platit část kupní ceny odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění, se nepoužije.

IX) Podmínky dodání grafických a textových podkladů

1) Pokud se obě smluvní strany nedohodnou samostatnou Objednávkou jinak, je Objednatel povinen dodat Vydavateli podklady k realizaci Díla řádně a včas. Zejména se jedná o:

a) grafiku plošné inzerce, a to ve správném (tj. Objednávce odpovídajícím) rozměru v milimetrech, v grafických formátech pdf, jpg, nebo png, pokud její výroba není předmětem samostatné Objednávky, v grafickém režimu CMYK, v dostatečném rozlišení

b) grafiku loga Objednatele, a to ve správném rozměru v milimetrech, v grafických formátech pdf, jpg, nebo png, v grafickém režimu CMYK, v dostatečném rozlišení) textové podklady pro zpracování plošné inzerce, pokud je zpracování grafiky řešeno samostatnou Objednávkou

d) informaci o použitých fontech) PR text ve formátu word) fotografie ve formátu jpg v dostatečném tiskovém rozlišení, pokud jejich pořízení není předmětem samostatné Objednávky.

2) Časy uzávěrek pro zaslání podkladů jsou řešeny Mediaplánem.3) V případě promeškání Objednatele s uvedenými časy uzávěrek nelze ze strany Vydavatele garantovat otištění Díla v příslušném termínu a jeho neotištění proto nelze reklamovat.4) Vydavatel se zříká zodpovědnosti za spory ohledně případného porušení autorských práv třetích osob u podkladů zaslaných Objednatelem.

X) Kontaktní místa a osoby

1) Kontaktními poštovními adresami Objednatele a Vydavatele jsou adresy jejich sídla uvedené ve Smlouvě, není-li v konkrétním případě sjednána kontaktní adresa jiná.2) Obě smluvní strany jsou kdykoli oprávněny změnit určené kontaktní adresy/osoby/čísla, avšak musí to nejprve s dostatečným předstihem písemně oznámit druhé straně.

XI) Řešení sporů

1) Strany (nebo jejich ustanovení zástupci nebo zmocněnci) se na základě písemného prohlášení jedné ze stran o jakémkoli sporu nebo nároku, včetně sporu o platnost Smlouvy a její porušení, sejdou do 15 (patnácti) dnů od data takového prohlášení, aby se pokusily dosáhnout smírného řešení týkajícího se sporné záležitosti.

2) Nebudou-li osoby uvedené v předchozím odstavci schopny dosáhnout smírného řešení týkajícího se všech sporných záležitostí na takovém setkání, bude jakýkoli přetrvávající spor nebo nárok postoupen a s konečnou platností řešen v rámci řádného soudního řízení. Strany se ve smyslu § 89a OSŘ dohodly, že věcně příslušný soud v sídle Vydavatele je místně příslušným soudem prvního stupně pro veškerá soudní řízení zahájená v souvislosti se Smlouvou, včetně sporu o její platnost, nestanoví-li zákon jinou výlučnou příslušnost.

XII) Etický kodex

1) Nedílnou součástí těchto VOP je Etický kodex, vydávaný Syndikátem novinářů, z.s. Smluvní strany podpisem Smlouvy a VOP deklarují, že je jim obsah Etického kodexu znám, a že nebudou s ohledem na svou obchodní spolupráci vyvíjet žádnou další činnost, která by ze strany Objednatele směřovala k porušení Etického kodexu ze strany Vydavatele. Etický kodex Syndikátu novinářů ČR, z.s.1. Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace. Občané demokratického státu bez rozdílu svého společenského postavení mají nezadatelné právo na informace, jak jim je zajišťuje čl.17 Listiny práva svobod, jež je součástí Ústavy České republiky. Novináři toto občanské právo realizují svou činností. Nezbytně proto přejímají plnou odpovědnost za to, že informace, které předávají veřejnosti, jsou včasné, úplné, pravdivé a nezkreslené. Občan má právo na objektivní obraz skutečnosti. Novinář je proto povinen:

a. zveřejňovat jen informace, jejichž původ je znám, nebo v opačném případě je doprovodit nezbytnými výhradami,

b. respektovat pravdu bez ohledu na důsledky, které to pro něj může mít, vyhledávat informace, které slouží všeobecnému zájmu, i přes překážky,

c. dbát na rozlišování faktů od osobních názorů,

d. hájit svobodu tisku i svobodu jiných medií,

e. neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentáři z důvodu zaujatosti,

f. nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly deformovány zamlčením důležitých dat,

g. odmítat jakýkoli nátlak na zveřejnění nepravdivé, nebo jen částečně pravdivé informace,

h. odmítat jakékoli zásahy státních orgánů, jež by mohly ovlivnit pravdivost sdělení,

i. přijímat pouze úkoly srovnatelné s jeho profesionální důstojností,

j. nepoužívat nepoctivé prostředky k získání informace, fotografie nebo dokumentu nebo využívat k tomu dobré víry kohokoliv. Nepoctivost prostředků je při tom třeba posuzovat v souvislosti s veřejným zájmem na publikování příslušné informace.

2. Požadavky na vysokou profesionalitu v žurnalistice. Povahou novinářské profese je odpovědnost k veřejnosti. Proto je základním předpokladem pro tuto činnost vysoká profesionalita. Z tohoto hlediska je novinář povinen:

a. nést osobní odpovědnost za všechny své uveřejněné materiály,

b. vyloučit všechny činnosti, které by jej mohly kompromitovat nebo vést ke konfliktu zájmů,

c. nepřijímat žádné hodnotné dary nebo výhody, které by měly souvislost s jeho novinářskou činností, zvláště pak z důvodů zveřejnění nebo zatajení nějaké informace,

d. nezneužívat povolání novináře k činnosti reklamního pracovníka a nepřijímat žádnou odměnu přímou nebo nepřímou od zájemců o reklamu, odmítnout podílet se na publikování skryté reklamy,

e. nepodepisovat svým jménem obchodní ani finanční reklamy,

f. nepřijímat peníze ve veřejné službě nebo v soukromém podniku tam, kde jeho postavení novináře a jeho vliv by mohly být zneužity,

g. nezneužívat výsad, plynoucích z povolání novináře, k prezentování svých osobních postojů,

h. nezneužívat možných výhod, plynoucích z členství v Syndikátu novinářů, k uspokojování soukromých potřeb.

3. Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu médií. Z tohoto hlediska je novinář povinen řídit se těmito požadavky:

a. nic neomlouvá nepřesnost nebo neprověření informace, každá uveřejněná informace, která se ukáže jako nepřesná, musí být ne-prodleně opravena,

b. jestliže si zdroj informací přeje zůstat utajen, novinář je povinen zachovávat profesionální tajemství, i kdyby mu z toho měly vzniknout potíže,

c. respektovat soukromí osob, zejména dětí a osob, které nejsou schopny pochopit následky svých výpovědí,

d. dodržovat přísně zásadu presumpce neviny a neidentifikovat příbuzné obětí nebo delikventů bez jejich jasného svolení,

e. považovat pomluvu, neprokázané obvinění, překroucení dokumentů, faktů a lži za nejzávažnější profesionální chyby,

f. kromě nesporných důvodů veřejného zájmu nesmí novinář svou činností dostat dotčené osoby do nesnází nebo osobní tísně,

g. novinář nesmí využívat ve svůj prospěch informace získané při výkonu svého povolání dříve, než budou tyto informace zveřejněny,

h. nesmí vytvářet ani ztvárňovat námět, který by podněcoval diskriminaci rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace,

i. při reprodukci jakéhokoli textu musí být uveden jeho autor formou adekvátní k rozsahu přetištěného materiálu,

j. plagiát se zásadně zakazuje. Etický kodex novináře přijala jako otevřený dokument valná hromada Syndikátu novinářů ČR dne 18. 6. 1998 a na návrh Komise pro etiku při Syndikátu novinářů jej aktualizovala správní rada dne 25. 11. 1999. Více zde: http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex/

XIII) Další a závěrečná ujednání

1) Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze Smlouvy.

2) Zákazník není oprávněn převádět svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani postoupit Smlouvu, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Vydavatele. Vydavatel se zavazuje, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen. V případě postoupení Smlouvy se Objednatel neosvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení a je povinen plnit, pokud neplní postupník. Vydavateli zůstávají zachovány všechny námitky ze Smlouvy vůči postupníkovi i Objednateli.

3) Vydavatel považuje veškeré osobní údaje poskytnuté Objednateli v souvislosti se Smlouvou za přísně důvěrné a prohlašuje, že s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, a zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou dostupné z veřejně přístupných datových souborů, případně takové osobní údaje, které jsou nutné k plnění předmětu Smlouvy.

4) Smlouva je uzavřena podle právního řádu České republiky, v režimu OZ. Veškeré záležitosti, které nejsou výslovně upravené v těchto VOP a Smlouvě, se budou řídit příslušnými právními předpisy České republiky. Ustanovení § 558 odst. 2 OZ o tom, že obchod-ní zvyklosti mají přednost před ustanovením zákona, které nemá donucující účinek, se nepoužije.

5) Všeobecné obchodní podmínky Vydavatele platí ode dne je-jich zveřejnění na oficiální internetové stránce Vydavatele www.hanackyvecernik.cz do jejich zrušení nebo zveřejnění nových obchodních podmínek s pozdějším datem a nabývají účinnosti druhým dnem po takovém zveřejnění. Novější znění všeobecných obchodních podmínek ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy mezi Objednatelem a Vydavatelem se posuzují vždy podle ustanovení všeobecných obchodních podmínek platných v době uzavření příslušné Smlouvy.

6) Veškeré změny a doplňky Smlouvy, která byla mezi stranami sjednána písemně, musí být učiněny také v písemné formě a musí být podepsány oprávněnými osobami Objednatele a Vydavatele.

7) V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy bude shledáno neplatné, neúčinné, neproveditelné, v rozporu s právními předpisy nebo nevynutitelné, nebude tím jakkoliv dotčena ani ovlivněna účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení. Strany v takovém případě sjednají takové ustanovení, které co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení a úmyslu stran vyjádřeném ve Smlouvě.

8) Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2019.